1. ÁLTALÁNOS NYILATKOZAT

1.1 Az Internet Shop jelen Adatvédelmi Szabályzata kizárólag tájékoztató jellegű, ami azt jelenti, hogy nem jelent kötelezettséget az Internet Shop Szolgáltatás Igénybevevői vagy Ügyfelei számára. Az Adatvédelmi szabályzat elsősorban a személyes adatoknak az Adatkezelő által az Internet Shopban történő feldolgozására vonatkozó szabályokat tartalmazza, beleértve a személyes adatok feldolgozásának alapjait, céljait és terjedelmét, valamint az érintettek jogait, továbbá a sütik és elemző eszközök Internet Shopban történő használatára vonatkozó információkat.

1.2.Az Internet Shopon keresztül gyűjtött személyes adatok kezelője a TLCS Sp. z o.o., amely a TLCS Sp. z o.o. néven működik, bejegyezve az Országos Bírósági Nyilvántartásban (KRS): 0000570154, melynek címe: üzleti cím és szállítási cím: ul. Serwisowa 1, 55-095 Długołęka, posta Mirków, NIP 8952049650, REGON 362190112, e-mail cím: info@kiurlab.pl, kapcsolattartási telefonszám: 71 77 33 774- a továbbiakban: "Üzemeltető", aki egyben az internetes áruház szolgáltatója és az Eladó.

 

1.3 Personal data in the Online Shop shall be processed by the Administrator in accordance with the applicable legal provisions, in particular in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) - hereinafter referred to as "RODO" or "RODO Regulation". Official text of the RODO Regulation: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

1.4 Az Online Shop használata, beleértve a vásárlást is, önkéntes. Hasonlóképpen, a személyes adatoknak a Vevő vagy Ügyfél által az Online Shop használatával történő megadása is önkéntes, két kivételtől eltekintve: (1) szerződések megkötése az Üzemeltetővel - az Adatkezelővel kötött adásvételi szerződés vagy elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatoknak az Internet Shop weboldalán, az Internet Shop szabályzatában és a jelen adatvédelmi szabályzatban megjelölt esetekben és mértékben történő meg nem adása az Adatkezelővel kötött ilyen szerződés megkötésének lehetetlenségét eredményezi. A személyes adatok megadása ilyen esetben szerződéses követelmény, és amennyiben az érintett az adott szerződést meg kívánja kötni az Adatkezelővel, köteles a szükséges adatokat megadni. A szerződés megkötéséhez szükséges adatok körét minden alkalommal előzetesen jelzik az internetes áruház honlapján és az internetes áruház általános szerződési feltételeiben; (2) az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségei - a személyes adatok megadása olyan jogszabályi követelmény, amely az általánosan alkalmazandó jogszabályokból ered, és amely az Adatkezelőt személyes adatok feldolgozására kötelezi (pl. adózási vagy számviteli célú adatkezelés), és az ilyen adatok megadásának elmulasztása lehetetlenné teszi az Adatkezelő számára e kötelezettségek teljesítését.

 

1.5 Az adatkezelő különös gondot fordít azon személyek érdekeinek védelmére, akiknek személyes adatait kezeli, és különösen felelős és biztosítja, hogy az általa gyűjtött adatok: (1) jogszerűen kezelik; 2) meghatározott, jogszerű célból gyűjtik, és nem vetik alá további, e célokkal összeférhetetlen adatkezelésnek; 3) érdemben helytállóak és megfelelőek a kezelésük céljaihoz képest; 4) olyan formában tárolják, amely lehetővé teszi az érintettek azonosítását, legfeljebb az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig; és 5) olyan módon kezelik, amely megfelelő technikai vagy szervezési intézkedésekkel biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, beleértve a jogosulatlan vagy jogellenes adatkezeléssel, valamint a véletlen elvesztéssel, megsemmisüléssel vagy károsodással szembeni védelmet.

 

1.6 Az adatkezelő az adatkezelés jellegére, hatókörére, összefüggéseire és céljaira, valamint a természetes személyek jogainak vagy szabadságainak különböző valószínűségű és súlyosságú megsértésének kockázatára tekintettel megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása érdekében, hogy az adatkezelés e rendeletnek megfelelően történjen, és hogy ezt bizonyítani tudja. Ezeket az intézkedéseket szükség szerint felül kell vizsgálni és frissíteni kell. Az Adatkezelő technikai intézkedéseket alkalmaz annak megakadályozására, hogy az elektronikus úton továbbított személyes adatokat illetéktelen személyek megszerezzék és módosítsák.

 

1.7 A jelen adatvédelmi szabályzatban szereplő, nagybetűvel kezdődő szavak, kifejezések és rövidítések (pl. Eladó, Webáruház, Elektronikus szolgáltatás) a Webáruház oldalain elérhető Webáruház szabályzatában szereplő meghatározásuknak megfelelően értendők.

2. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

2.1. Az adatkezelő jogosult személyes adatok kezelésére, ha és amennyiben az alábbi feltételek közül egy vagy több teljesül:

 

(1) az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez;

 

(2) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek az érintett a szerződő fele, vagy ahhoz, hogy az érintett kérésére a szerződés megkötését megelőzően lépéseket tegyenek;

 

(3) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; vagy

 

(4) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik, különösen, ha az érintett gyermek.

 

2.2.A személyes adatok Adatkezelő általi kezelése minden esetben megköveteli, hogy az adatkezelésnek minden esetben fennálljon legalább az egyik, a pontban megjelölt jogalap. 2.1. pontjában meghatározott feltételek fennállnak. A Szolgáltatás igénybe vevői és az internetes áruház vásárlói személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésének konkrét indokait az adatvédelmi szabályzat következő pontja tartalmazza - a személyes adatok Adatkezelő általi kezelésének adott céljára való hivatkozással.

3. AZ ADATGYŰJTÉS CÉLJA ÉS HATÁLYA, VALAMINT AZ ADATOK CÍMZETTJEI

3.1 Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok célja, alapja, időtartama, hatálya és címzettjei minden esetben az adott Ügyfél vagy Ügyfél által a webáruházban végzett tevékenységekből adódnak. Például, ha egy Ügyfél úgy dönt, hogy az Online Shopban vásárol, és a megvásárolt termék személyes átvételét választja a futárszolgálattal történő kiszállítás helyett, a személyes adatait a megkötött adásvételi szerződés teljesítése céljából kezeljük, de a továbbiakban nem bocsátjuk a kiszállítást végző fuvarozó rendelkezésére az Adminisztrátor nevében.

 

3.2 Az Adminisztrátor a következő célokra, az alábbi indokok alapján, az alábbi időtartamokra és mértékben kezelhet személyes adatokat az Online Shopban:

Az adatfeldolgozás céljaA feldolgozás jogalapja és az adatmegőrzési időszakAz adatfeldolgozás terjedelme
adásvételi szerződés vagy elektronikus szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés megkötése vagy az érintett kérésére történő intézkedés az említett szerződések megkötését megelőzőenA RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja (szerződés teljesítése) Az adatokat a megkötött szerződés teljesítéséhez, felmondásához vagy egyéb módon történő megszűnéséhez szükséges ideig kell tárolni.Maximális terjedelem: név, e-mail cím, kapcsolattartó telefonszám, szállítási cím (utca, házszám, lakásszám, irányítószám, város, ország), lakcím/üzlet/lakóhely (ha eltér a szállítási címtől) A nem fogyasztónak minősülő Szolgáltatás igénybevevői vagy Ügyfelei esetében az Adatkezelő ezen felül feldolgozhatja a Szolgáltatás igénybevevőjének vagy Ügyfelének cégnevét és adóazonosító jelét (TIN). A megadott tartomány a maximum - például személyes behajtás esetén nem szükséges szállítási címet megadni.
 Közvetlen marketingA RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke) Az adatok tárolása az Adatkezelő által követett jogos érdek fennállásának időtartamáig, de legfeljebb az érintett személlyel szemben az Adatkezelő üzleti tevékenysége tekintetében fennálló követelések elévülési idejéig tart. Az elévülési időt jogszabály, különösen a Polgári Törvénykönyv határozza meg (az üzleti tevékenységgel kapcsolatos követelések elévülési ideje alapvetően három év, adásvételi szerződés esetén pedig két év). Az adatkezelő nem kezelheti az adatokat közvetlen üzletszerzés céljából, ha az érintett erre irányuló hatékony tiltakozását fejezi ki. E-mail cím
 MarketingA RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás) Az adatokat mindaddig tárolni kell, amíg az érintett vissza nem vonja az adatainak e célból történő további kezeléséhez adott hozzájárulását. Név, e-mail cím
Az ügyfél visszajelzése a megkötött adásvételi szerződésrőlA RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja Az adatokat addig kell tárolni, amíg az érintett vissza nem vonja az e célból történő további feldolgozáshoz adott hozzájárulását. E-mail cím
 Adóügyi könyvek vezetéseA RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja az adórendelet 86. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben, azaz 2017. január 17-én. (2017. évi CXII. törvénycikk 201. pontja) Az adatok megőrzésére az adózási könyvek vezetésére kötelezett ügyintézőt előíró törvény által előírt ideig kerül sor (az adókötelezettség elévüléséig, hacsak az adótörvények másként nem rendelkeznek).A Szolgáltató vagy a Megrendelő neve, lakóhelye/üzleti-/lakcím (ha eltér a kézbesítési címtől), cégneve és adóazonosító jele (NIP).
az Alapkezelővel szemben fennálló vagy esetlegesen fennálló követelések megállapítása, érvényesítése vagy kivédéseA RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja Az adatok tárolása az Adatkezelő által követett jogos érdek fennállásának időtartamáig, de legfeljebb az érintett személlyel szemben az Adatkezelő üzleti tevékenysége tekintetében fennálló követelések elévülési idejéig tart. Az elévülési időt a jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései határozzák meg (az üzleti tevékenységgel kapcsolatos követelések elévülési ideje alapvetően három év, adásvételi szerződés esetén pedig két év).Név, e-mail cím, kapcsolattartási telefonszám, kézbesítési cím (utca, házszám, lakásszám, irányítószám, város, ország), lakóhely/üzlet/lakóhely címe (ha eltér a kézbesítési címtől) A nem fogyasztónak minősülő Szolgáltatás igénybevevői vagy Ügyfelei esetében az Adatkezelő ezen felül feldolgozhatja a Szolgáltatás igénybevevőjének vagy Ügyfelének cégnevét és adóazonosító számát (TIN).
4. AZ ADATOK CÍMZETTJEI AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN


4.1 A Webáruház megfelelő működéséhez, beleértve a megkötött adásvételi szerződések teljesítését is, az Adminisztrátornak külső szervezetek (pl. szoftverszolgáltató, futár vagy fizetési folyamatot lebonyolító) szolgáltatásait kell igénybe vennie. Az Adminisztrátor csak olyan adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, hogy az adatkezelés megfeleljen a RODO-rendelet követelményeinek és védje az érintettek jogait.

 

4.2. Az Adatkezelő nem minden esetben és nem minden, az adatvédelmi szabályzatban megjelölt címzettnek vagy címzettkategóriának továbbítja az adatokat - az Adatkezelő csak akkor továbbítja az adatokat, ha az a szóban forgó személyes adatok kezelésének céljához szükséges, és csak a cél teljesítéséhez szükséges mértékben. Például, ha az Ügyfél személyes behajtást vesz igénybe, az adatai nem kerülnek továbbításra az Adminisztrátorral együttműködő fuvarozónak.

 

4.3.A Szolgáltatás Igénybevevőinek és a Webáruház Vásárlóinak személyes adatai az alábbi címzettekkel vagy címzettkategóriákkal közölhetők:

 

4.3.1. Fuvarozók / szállítmányozók / futárközvetítők - a webáruházban a Termék postai vagy futárszolgálattal történő kiszállításának módját használó Vevő esetében az Adatkezelő a Vevő összegyűjtött személyes adatait a kiválasztott fuvarozó, szállítmányozó vagy a küldeményt az Adatkezelő nevében végrehajtó bróker rendelkezésére bocsátja a Terméknek a Vevő részére történő kiszállításához szükséges mértékben.

 

4.3.2. Elektronikus vagy hitelkártyás fizetéseket feldolgozó szervezetek - amennyiben a Vásárló az Internetes Üzletben elektronikus vagy hitelkártyás fizetési módot használ, az Adminisztrátor az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait az Adminisztrátor megbízásából az Internetes Üzletben a fent említett fizetéseket feldolgozó kiválasztott szervezet rendelkezésére bocsátja a Vásárló által teljesített fizetés feldolgozásához szükséges mértékben.

 

4.3.3. Közvélemény-kutatási rendszer szolgáltatója - olyan Vevő esetében, aki beleegyezett abba, hogy véleményt nyilvánítson egy megkötött Adásvételi szerződéssel kapcsolatban, az Adatkezelő a Vevő összegyűjtött személyes adatait az internetes áruházban megkötött Adásvételi szerződésekkel kapcsolatos közvélemény-kutatási rendszert biztosító kiválasztott szervezet rendelkezésére bocsátja a szükséges mértékben ahhoz, hogy a Vevő a közvélemény-kutatási rendszer segítségével kifejthesse véleményét.

 

4.3.4. az Adatkezelőt olyan technikai, informatikai és szervezési megoldásokkal ellátó szolgáltatók, amelyek lehetővé teszik az Adatkezelő üzleti tevékenységének - beleértve az Internetes Webáruházat és az általa nyújtott Elektronikus Szolgáltatásokat - végzését (különösen az Internetes Webáruház működtetéséhez szükséges számítógépes szoftverek szolgáltatói, e-mail és tárhelyszolgáltatók, valamint az Adatkezelő számára üzletviteli és technikai támogató szoftverek szolgáltatói) - az Adatkezelő az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait csak abban az esetben és olyan mértékben bocsátja a megbízásából eljáró kiválasztott szolgáltató rendelkezésére, amennyiben és amilyen mértékben az adott adatkezelési célnak a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti teljesítéséhez szükséges.

 

4.3.5. az Adatkezelő számára könyvelési, jogi és tanácsadói támogatást nyújtó számviteli, jogi vagy tanácsadói szolgáltatók (különösen könyvelőiroda, ügyvédi iroda vagy behajtó iroda) - az Adatkezelő az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait csak akkor és csak olyan mértékben bocsátja a nevében eljáró kiválasztott szolgáltató rendelkezésére, ha és amilyen mértékben az adatkezelés adott céljának eléréséhez szükséges, a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően.

5. PROFILOZÁS A WEBSHOPBAN

5.1. A RODO-rendelet előírja, hogy az Adatkezelő tájékoztatást adjon az automatizált döntéshozatalról, ideértve a RODO-rendelet 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett profilalkotást is, és legalább ezekben az esetekben releváns információkat az ilyen döntéshozatal módozatairól, valamint az adatkezelés jelentőségéről és az érintettre gyakorolt várható következményeiről. Erre való tekintettel az Adatkezelő az adatvédelmi szabályzat ezen szakaszában tájékoztatást nyújt a lehetséges profilalkotásról.

 

5.2 Az Adminisztrátor közvetlen marketing célokra profilalkotást alkalmazhat az Online áruházban, de az ennek alapján az Adminisztrátor által hozott döntések nem vonatkoznak az adásvételi szerződés megkötésére vagy elutasítására, illetve az Elektronikus szolgáltatások használatának lehetőségére az Online áruházban. A profilalkotás felhasználásának hatása az Online áruházban például az lehet, hogy egy személynek kedvezményt adjon, kedvezménykódot küldjön, emlékeztesse őt a befejezetlen vásárlásokra, olyan termékjavaslatot küldjön neki, amely megfelelhet a személy érdeklődésének vagy preferenciáinak, vagy jobb feltételeket kínál az Online áruház standard ajánlatához képest. A profilalkotás ellenére az egyén szabadon dönthet arról, hogy élni kíván-e az így kapott kedvezménnyel vagy kedvezőbb feltételekkel, és vásárol-e a Webáruházban.

 

5.3 A profilalkotás a webáruházban magában foglalja egy személy viselkedésének automatikus elemzését vagy előrejelzését a webáruház weboldalán, pl. egy adott termék kosárba helyezése, a webáruházban egy adott termék oldalának böngészése, vagy a webáruházban történt korábbi vásárlások elemzésével. Az ilyen profilalkotás feltétele, hogy a Rendszergazda a személy személyes adatainak birtokában legyen, hogy a későbbiekben például kedvezménykódot küldhessen a személynek.

 

5.4 Az érintettnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki rá az olyan döntés hatálya, amely kizárólag automatizált adatkezelésen alapul, ideértve a profilalkotást is, és amely az érintettre nézve joghatással jár, vagy az érintettet hasonlóképpen jelentős mértékben érinti.

6. AZ ÉRINTETT JOGAI

6.1 Hozzáféréshez, helyesbítéshez, korlátozáshoz, törléshez vagy hordozhatósághoz való jog - Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől hozzáférést kérjen a személyes adataihoz, azok helyesbítését, törlését ("az elfeledtetéshez való jog") vagy az adatkezelés korlátozását, valamint jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, és jogosult adatai hordozhatóságára. A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit a RODO-rendelet 15-21. cikkei tartalmazzák.

 

6.2 A hozzájárulás bármikor történő visszavonásának joga - az a személy, akinek adatait az Adatkezelő a megadott hozzájárulás alapján (a RODO-rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján) kezeli, jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni anélkül, hogy a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét befolyásolná.

 

6.3 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - az a személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli, jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál a RODO-rendelet és a lengyel jog, különösen a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseiben meghatározott módon és módon. Lengyelországban a felügyeleti hatóság a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke.

 

6.4 Tiltakozáshoz való jog - Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (közérdek vagy feladatok) vagy f) pontján (az adatkezelő jogos érdeke) alapuló kezelése ellen, beleértve az e rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő nem kezelheti tovább ezeket a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő igazolja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek az érintett érdekeinek érvényesítéséhez, védelméhez vagy követeléseinek érvényesítéséhez szükségesek.

 

6.5 A közvetlen üzletszerzés elleni tiltakozáshoz való jog - amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok ilyen célú kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az adatkezelés a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

6.6 Az adatvédelmi szabályzat ezen szakaszában említett jogok gyakorlása érdekében az Adatkezelővel a megfelelő írásbeli üzenet vagy e-mail elküldésével lehet kapcsolatba lépni az Adatkezelőnek az adatvédelmi szabályzat elején megadott címére, vagy az internetes áruház weboldalán elérhető kapcsolatfelvételi űrlap segítségével.

7. SÜTIK AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN, HASZNÁLATI ADATOK ÉS ANALITIKA

7.1 A sütik olyan szövegfájlok formájában tárolt kis információk, amelyeket egy szerver küld és az Internet Shop weboldalán tárol (pl. a számítógép, laptop vagy okostelefon memóriakártyájának merevlemezén - attól függően, hogy az Internet Shop látogatója milyen eszközt használ). A sütikről, valamint a létrehozásuk történetéről részletes információ többek között itt található: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2 Az Adminisztrátor a következő célokból kezelheti a sütikben szereplő adatokat, amikor a látogatók az Internet Shop weboldalát használják:

 

7.2.1. a Vásárlók azonosítása, hogy bejelentkeztek az Internet Shopba, és a bejelentkezésük jelzése;

 

7.2.2. a Megrendelés leadása céljából a kosárba helyezett Termékek emlékezése;

 

7.2.3. a kitöltött Megrendelőlapok, felmérések vagy az Internet Shopba való bejelentkezés adatainak megjegyzése; 2.4. az Internet Shop tartalmának az Ügyfél egyéni preferenciáihoz való igazítása (pl. színek, betűméret, oldal elrendezése) és az Internet Shop oldalainak használatának optimalizálása;7.5. anonim statisztikák vezetése, amelyek az Internet Shop weboldal használatának módját mutatják;

 

7.2.6. remarketing, azaz az internetes áruház látogatóinak viselkedési jellemzőinek tanulmányozása a látogatók tevékenységének anonim elemzése révén (pl. bizonyos oldalak ismételt látogatása, kulcsszavak stb.) annak érdekében, hogy létrehozzák profiljukat és a várható érdeklődési körükhöz igazított hirdetésekkel lássák el őket, akkor is, amikor a Google Inc. és a Facebook Ireland Ltd. hirdetési hálózatának más weboldalakat látogatnak meg.

 

7.3 Alapértelmezés szerint a piacon elérhető legtöbb webböngésző elfogadja a sütik tárolását. A cookie-k használatának feltételeit saját böngészője beállításain keresztül tudja meghatározni. Ez azt jelenti, hogy Ön például részben korlátozhatja (pl. ideiglenesen) vagy teljesen letilthatja a sütik tárolásának lehetőségét - ez utóbbi esetben azonban ez hatással lehet az internetes áruház bizonyos funkcióira (például előfordulhat, hogy nem lehet követni a megrendelés útját a megrendelőlapon keresztül, mivel a termékek nem maradnak meg a kosárban a megrendelés leadásának egymást követő lépései során).

7.4 Az Ön böngészőjének a cookie-kra vonatkozó beállításai relevánsak az Ön hozzájárulása szempontjából a cookie-k webáruházunk általi használatához - a rendeleteknek megfelelően ez a hozzájárulás a böngésző beállításain keresztül is kifejezhető. Ilyen hozzájárulás hiányában az Ön internetes böngészőjének cookie-beállításait ennek megfelelően módosítani kell.

 

7.5 Részletes információk arról, hogy hogyan módosíthatja a cookie-k beállításait, és hogyan törölheti azokat a legnépszerűbb webböngészőkben, a böngésző súgójában és a következő oldalakon találhatók (csak kattintson a linkre): a Chrome-ban a Firefox-ban az Internet Explorer-ben az Operában a Safari-ban a Microsoft Edge-ben.

 

7.6 A Rendszergazda használhatja a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által a Webáruházban nyújtott Google Analytics, Universal Analytics szolgáltatásokat. Ezek a szolgáltatások segítenek az Adminisztrátornak az Online Shop forgalmának elemzésében. Az összegyűjtött adatokat a fenti szolgáltatások részeként anonimizált módon (ez az ún. hasznosítási adat, amely megakadályozza a személy azonosítását) dolgozzák fel, hogy statisztikákat készítsenek a Webáruház kezelésének elősegítése érdekében. Ezek az adatok összesítettek és anonimak, azaz nem tartalmazzák az Internetes Bolt weboldalát látogató személyek azonosító jellemzőit (személyes adatait). A fenti szolgáltatások Internetes Üzletben történő igénybevétele során az Adatkezelő olyan adatokat gyűjt, mint az Internetes Üzlet látogatóinak forrása és médiuma, valamint az Internetes Üzlet weboldalán való viselkedésük módja, a weboldal látogatásának eszközeire és böngészőire vonatkozó információk, IP és domain, földrajzi adatok és demográfiai adatok (életkor, nem) és érdeklődési körök.

 

7.7 Lehetőség van arra, hogy egy személy egyszerűen megakadályozza, hogy a Google Analytics információt szolgáltasson a webáruház weboldalán végzett tevékenységéről - ehhez telepítheti a Google Inc. által biztosított böngésző-kiegészítőt, amely itt érhető el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

7.8 A Rendszergazda használhatja az Online áruházban a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) által nyújtott Facebook Pixel szolgáltatást. Ez a szolgáltatás segít a Rendszergazdának a hirdetések hatékonyságának mérésében és annak megállapításában, hogy a webáruház látogatói milyen műveleteket végeznek, valamint abban, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg ezen látogatók számára. A Facebook Pixel működésével kapcsolatos részletes információkat a következő webcímen találhat: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

 

7.9 A Facebook Pixel működését a Facebook.com fiókjában található hirdetésbeállításokon keresztül tudja kezelni: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. ZÁRÓNYILATKOZAT

8.1 Az Internet Shop tartalmazhat más weboldalakra mutató linkeket. Az Adminisztrátor arra ösztönzi, hogy más weboldalak meglátogatása után ismerkedjen meg az ott meghatározott adatvédelmi szabályzattal. Ez az adatvédelmi szabályzat kizárólag az Üzemeltető internetes áruházára vonatkozik.