1. BENDRASIS TEIGINYS

1.1 Ši Internetinės parduotuvės privatumo politika yra tik informacinio pobūdžio, o tai reiškia, kad ji nėra įsipareigojimų šaltinis Paslaugų gavėjams ar Internetinės parduotuvės klientams. 1.2. Privatumo politikoje pirmiausia pateikiamos taisyklės, susijusios su Administratoriaus atliekamu asmens duomenų tvarkymu Internetinėje parduotuvėje, įskaitant asmens duomenų tvarkymo pagrindus, tikslus ir apimtį bei duomenų subjektų teises, taip pat informacija apie slapukų ir analitinių priemonių naudojimą Internetinėje parduotuvėje.

1.2.Internetinėje parduotuvėje surinktų asmens duomenų valdytojas yra TLCS Sp. z o.o., veikiantis TLCS Sp. z o.o. vardu, registruotas Nacionaliniame teismų registre (KRS): 0000570154, turintis: veiklos adresą ir pristatymo adresą: ul. Serwisowa 1, 55-095 Długołęka, paštas Mirków, NIP 8952049650, REGON 362190112, el. pašto adresas: info@kiurlab.pl, kontaktinis telefono numeris: 71 77 33 774- (toliau - Administratorius) ir kartu būdamas Internetinės parduotuvės paslaugų teikėju ir Pardavėju.

 

1.3 Personal data in the Online Shop shall be processed by the Administrator in accordance with the applicable legal provisions, in particular in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) - hereinafter referred to as "RODO" or "RODO Regulation". Official text of the RODO Regulation: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

1.4 Naudojimasis internetine parduotuve, įskaitant pirkimą, yra savanoriškas. Taip pat su tuo susijęs Kliento ar Kliento, besinaudojančio Internetine parduotuve, asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, išskyrus dvi išimtis: (1) sutarčių su Administratoriumi sudarymas - nepateikus Internetinės parduotuvės interneto svetainėje, Internetinės parduotuvės taisyklėse ir šioje privatumo politikoje nurodytais atvejais ir apimtimi asmens duomenų, būtinų Pirkimo-pardavimo sutarčiai ar Elektroninių paslaugų teikimo sutarčiai su Administratoriumi sudaryti ir vykdyti, tokia sutartis negali būti sudaryta. Asmens duomenų pateikimas tokiu atveju yra sutartinis reikalavimas ir, jei duomenų subjektas pageidauja sudaryti tam tikrą sutartį su Administratoriumi, jis privalo pateikti reikiamus duomenis. Kiekvieną kartą duomenų, reikalingų sutarčiai sudaryti, apimtis iš anksto nurodoma Internetinės parduotuvės interneto svetainėje ir Internetinės parduotuvės taisyklėse; (2) įstatyminės Administratoriaus prievolės - asmens duomenų pateikimas yra įstatyminis reikalavimas, kylantis iš visuotinai taikomų teisės aktų, įpareigojančių Administratorių tvarkyti asmens duomenis (pvz., tvarkyti duomenis mokesčių ar apskaitos tikslais), o nepateikus tokių duomenų Administratorius negalės įvykdyti šių prievolių.

 

1.5 Duomenų valdytojas ypač rūpinasi asmenų, kurių asmens duomenis jis tvarko, interesų apsauga ir visų pirma atsako už tai, kad jo renkami duomenys būtų: (1) tvarkomi teisėtai; (2) renkami konkrečiais, teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamais tikslais; (3) iš esmės teisingi ir tinkami atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie tvarkomi; (4) saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei to reikia duomenų tvarkymo tikslui pasiekti; ir (5) tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neleistino ar neteisėto tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, taikant tinkamas technines ar organizacines priemones.

 

1.6. Atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus bei į įvairios tikimybės ir rimtumo fizinių asmenų teisių ar laisvių pažeidimo pavojų, duomenų valdytojas įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų, jog duomenų tvarkymas vykdomas pagal šį reglamentą, ir galėtų tai įrodyti. Šios priemonės prireikus peržiūrimos ir atnaujinamos. Administratorius taiko technines priemones, kad elektroniniu būdu perduodamus asmens duomenis negalėtų gauti ir keisti neįgalioti asmenys.

 

1.7 Visi šioje privatumo politikoje esantys žodžiai, frazės ir santrumpos, prasidedantys didžiąja raide (pvz., Pardavėjas, Internetinė parduotuvė, Elektroninė paslauga), suprantami pagal jų apibrėžimą, pateiktą Internetinės parduotuvės taisyklėse ir nuostatuose, kuriuos galima rasti Internetinės parduotuvės puslapiuose.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1.Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti asmens duomenis, jei tenkinama viena ar daugiau iš toliau nurodytų sąlygų ir tiek, kiek jos tenkinamos:

 

(1) duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;

 

(2) duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai, kurios šalis yra duomenų subjektas, vykdyti arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;

 

(3) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui tenkanti teisinė prievolė; arba

 

(4) tvarkyti duomenis būtina dėl teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai už tokius interesus yra viršesni duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių reikia apsaugoti asmens duomenis, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

 

2.2.Duomenų valdytojas, tvarkydamas asmens duomenis, kiekvienu atveju reikalauja, kad egzistuotų bent vienas iš punktų, nurodytų 2.2.2 punkte, pagrindų. Privatumo politikos 2.1 punkte. 2.3. Konkretūs pagrindai, kuriems esant Administratorius tvarko Paslaugų gavėjų ir Internetinės parduotuvės klientų asmens duomenis, nurodyti kitame Privatumo politikos skyriuje - atsižvelgiant į nurodytą Administratoriaus asmens duomenų tvarkymo tikslą.

3. DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAS IR APIMTIS BEI DUOMENŲ GAVĖJAI

3.1 Kiekvienu atveju Administratoriaus tvarkomų asmens duomenų tikslas, pagrindas, laikotarpis, apimtis ir gavėjai yra susiję su atitinkamo Kliento ar Užsakovo Internetinėje parduotuvėje vykdoma veikla. Pavyzdžiui, jei Klientas nusprendžia pirkti Internetinėje parduotuvėje ir vietoj pristatymo per kurjerį pasirenka asmeninį įsigyto Produkto atsiėmimą, jo asmens duomenys bus tvarkomi sudarytos Pardavimo sutarties vykdymo tikslu, tačiau nebebus teikiami vežėjui, Administratoriaus vardu vykdančiam pristatymą.

 

3.2 Administratorius gali tvarkyti asmens duomenis internetinėje parduotuvėje toliau nurodytais tikslais, toliau nurodytais pagrindais, toliau nurodytais laikotarpiais ir toliau nurodyta apimtimi:

Duomenų tvarkymo tikslasDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir saugojimo laikotarpisDuomenų tvarkymo apimtis
Pirkimo-pardavimo sutarties arba elektroninių paslaugų teikimo sutarties sudarymas arba veiksmų atlikimas duomenų subjekto prašymu prieš sudarant minėtas sutartis.RODO reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutarties vykdymas) Duomenys saugomi laikotarpį, būtiną sudarytai sutarčiai vykdyti, nutraukti ar kitaip pasibaigti.Didžiausia apimtis: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, kontaktinis telefono numeris, pristatymo adresas (gatvė, namo numeris, buto numeris, pašto kodas, miestas, šalis), gyvenamosios vietos/įmonės/gyvenamosios vietos adresas (jei skiriasi nuo pristatymo adreso) Paslaugų gavėjų ar Klientų, kurie nėra vartotojai, atveju Administratorius gali papildomai tvarkyti Paslaugų gavėjo ar Kliento įmonės pavadinimą ir mokesčių mokėtojo kodą (TIN). Nurodytas intervalas yra maksimalus - pavyzdžiui, asmeninio surinkimo atveju pristatymo adreso nurodyti nebūtina
 Tiesioginė rinkodaraRODO reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas duomenų valdytojo interesas) Duomenys saugomi tol, kol egzistuoja teisėtas interesas, kurio siekia Administratorius, bet ne ilgiau nei sueina senaties terminas reikalavimams duomenų subjektui dėl Administratoriaus verslo veiklos. Senaties terminą nustato įstatymai, visų pirma Civilinis kodeksas (pagrindinis ieškinio senaties terminas reikalavimams, susijusiems su verslo veikla, yra treji metai, o pirkimo-pardavimo sutarčiai - dveji metai). Duomenų valdytojas negali tvarkyti duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, jei duomenų subjektas tam veiksmingai prieštarauja. El. pašto adresas
 RinkodaraRODO reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas) Duomenys saugomi tol, kol duomenų subjektas neatšaukia savo sutikimo toliau tvarkyti jo duomenis šiuo tikslu. Vardas ir pavardė, el. pašto adresas
Kliento atsiliepimai apie sudarytą pirkimo-pardavimo sutartįRODO reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas Duomenys saugomi tol, kol duomenų subjektas neatšaukia savo sutikimo toliau tvarkyti duomenis šiuo tikslu. El. pašto adresas
 Mokesčių knygų tvarkymasRODO reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas kartu su Mokesčių reglamento 86 straipsnio 1 dalimi, t. y. 2017 m. sausio 17 d. (2017 m. Įstatymų leidinys, 201 punktas) Duomenys saugomi laikotarpį, kurį pagal teisės aktus, įpareigojančius administratorių tvarkyti mokesčių apskaitą, privaloma saugoti (iki mokestinės prievolės senaties termino pabaigos, jei mokesčių įstatymuose nenumatyta kitaip)Paslaugų teikėjo arba kliento vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos/įmonės/gyvenamosios vietos adresas (jei skiriasi nuo pristatymo adreso), įmonės pavadinimas ir mokesčių mokėtojo kodas (NIP)
Nustatyti, pareikšti ar apginti reikalavimus, kuriuos Administratorius turi ar gali turėti prieš Administratorių.RODO reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas Duomenys saugomi tol, kol egzistuoja teisėtas interesas, kurio siekia Administratorius, bet ne ilgiau nei sueina senaties terminas reikalavimams duomenų subjektui dėl Administratoriaus verslo veiklos. Senaties terminas nustatomas pagal teisės aktų, visų pirma Civilinio kodekso, nuostatas (pagrindinis ieškinio senaties terminas reikalavimams, susijusiems su verslo veikla, yra treji metai, o pirkimo-pardavimo sutarčiai - dveji metai)Vardas ir pavardė, el. pašto adresas, kontaktinis telefono numeris, pristatymo adresas (gatvė, namo numeris, buto numeris, pašto kodas, miestas, šalis), gyvenamosios vietos/įmonės/gyvenamosios vietos adresas (jei skiriasi nuo pristatymo adreso) Paslaugų gavėjų ar Klientų, kurie nėra vartotojai, atveju Administratorius gali papildomai tvarkyti Paslaugų gavėjo ar Kliento įmonės pavadinimą ir mokesčių mokėtojo kodą (TIN).
4. DUOMENŲ GAVĖJAI INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE


4.1 Tinkamam Internetinės parduotuvės veikimui, įskaitant sudarytų Pardavimo sutarčių vykdymą, Administratoriui būtina naudotis išorės subjektų (pvz., programinės įrangos tiekėjo, kurjerio ar mokėjimo procesoriaus) paslaugomis. Administratorius naudojasi tik tokių duomenų tvarkytojų paslaugomis, kurie suteikia pakankamas garantijas, kad bus įgyvendintos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad duomenų tvarkymas atitiktų RODO reglamento reikalavimus ir apsaugotų duomenų subjektų teises.

 

4.2. Duomenis Administratorius perduoda ne visais atvejais ir ne visiems privatumo politikoje nurodytiems gavėjams ar gavėjų kategorijoms - Administratorius perduoda duomenis tik tuo atveju, jei tai būtina atitinkamų asmens duomenų tvarkymo tikslui pasiekti, ir tik tokia apimtimi, kokia būtina jam įgyvendinti. Pavyzdžiui, jei Klientas naudoja asmeninį surinkimą, jo duomenys nebus perduodami su Administratoriumi bendradarbiaujančiam vežėjui.

 

4.3.Paslaugų gavėjų ir internetinės parduotuvės klientų asmens duomenys gali būti perduodami toliau nurodytiems gavėjams arba gavėjų kategorijoms:

 

4.3.1. vežėjai / ekspeditoriai / kurjerių tarpininkai - tuo atveju, kai Klientas naudojasi internetinėje parduotuvėje nustatytu Produkto pristatymo paštu ar per kurjerį būdu, Administratorius pasirinktam vežėjui, ekspeditoriui ar tarpininkui, Administratoriaus vardu vykdančiam siuntą, pateikia surinktus Kliento asmens duomenis tiek, kiek tai būtina Produkto pristatymui Klientui užbaigti.

 

4.3.2. subjektai, vykdantys mokėjimus elektroninėmis ar kredito kortelėmis - tuo atveju, kai Klientas Internetinėje parduotuvėje naudoja elektroninį ar kredito kortelės mokėjimo būdą, Administratorius Administratoriaus nurodymu pasirinktam subjektui, vykdančiam minėtus mokėjimus Internetinėje parduotuvėje, pateikia surinktus Kliento asmens duomenis tiek, kiek reikia Kliento atliktam mokėjimui apdoroti.

 

4.3.3. nuomonės apklausos sistemos teikėjas - tuo atveju, kai Klientas sutiko pareikšti savo nuomonę dėl sudarytos Pardavimo sutarties, Administratorius pateikia surinktus Kliento asmens duomenis pasirinktam subjektui, teikiančiam nuomonės apklausos sistemą dėl Internetinėje parduotuvėje sudarytų Pardavimo sutarčių, tiek, kiek tai reikalinga, kad Klientas galėtų pareikšti savo nuomonę naudodamasis nuomonės apklausos sistema.

 

4.3.4. paslaugų teikėjai, teikiantys Administratoriui techninius, IT ir organizacinius sprendimus, leidžiančius Administratoriui vykdyti savo veiklą, įskaitant Internetinę parduotuvę ir jos pagalba teikiamas Elektronines paslaugas (ypač kompiuterinės programinės įrangos, skirtos Internetinei parduotuvei valdyti, teikėjai, elektroninio pašto ir prieglobos paslaugų teikėjai bei Administratoriaus verslo valdymo ir techninio palaikymo programinės įrangos teikėjai) - Administratorius pateikia surinktus Kliento asmens duomenis pasirinktam teikėjui, veikiančiam jo užsakymu, tik tuo atveju ir tokia apimtimi, kiek tai būtina konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui įgyvendinti pagal šią Privatumo politiką.

 

4.3.5. apskaitos, teisinių ir konsultacinių paslaugų teikėjams, teikiantiems Administratoriui buhalterinę, teisinę ar konsultacinę pagalbą (visų pirma apskaitos biurui, advokatų kontorai ar skolų išieškojimo agentūrai) - Administratorius pasirinktam paslaugų teikėjui, veikiančiam jo vardu, suteikia galimybę susipažinti su surinktais Kliento asmens duomenimis tik tuo atveju ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant konkretaus duomenų tvarkymo tikslo pagal šią Privatumo politiką.

5. PROFILIAVIMAS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE

5.1. Pagal RODO reglamentą reikalaujama, kad duomenų valdytojas pateiktų informaciją apie automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, kaip nurodyta RODO reglamento 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse, ir bent šiais atvejais - atitinkamą informaciją apie tokio sprendimų priėmimo būdus, taip pat apie tokio duomenų tvarkymo svarbą ir numatomas pasekmes duomenų subjektui. Atsižvelgdamas į tai, šiame privatumo politikos skyriuje Duomenų valdytojas pateikia informaciją apie galimą profiliavimą.

 

5.2 Administratorius gali naudoti profiliavimą Internetinėje parduotuvėje tiesioginės rinkodaros tikslais, tačiau jo pagrindu Administratoriaus priimami sprendimai nėra susiję su Pardavimo sutarties sudarymu ar atsisakymu ją sudaryti arba su galimybe naudotis Elektroninėmis paslaugomis Internetinėje parduotuvėje. Profiliavimo Internetinėje parduotuvėje naudojimo poveikis gali būti, pavyzdžiui, suteikti asmeniui nuolaidą, atsiųsti jam nuolaidos kodą, priminti apie nebaigtus pirkimus, atsiųsti jam pasiūlymą dėl Produkto, kuris gali atitikti asmens interesus ar pageidavimus arba pasiūlyti geresnes sąlygas, palyginti su standartiniu Internetinės parduotuvės pasiūlymu. Nepaisant profiliavimo, asmuo pats laisvai sprendžia, ar nori pasinaudoti tokiu būdu gauta nuolaida ar geresnėmis sąlygomis ir pirkti internetinėje parduotuvėje.

 

5.3. Profiliavimas Internetinėje parduotuvėje apima automatinę asmens elgsenos Internetinės parduotuvės svetainėje analizę arba prognozavimą, pavyzdžiui, pridedant konkretų Produktą į krepšelį, naršant konkretaus Produkto puslapį Internetinėje parduotuvėje arba analizuojant ankstesnę Internetinėje parduotuvėje atliktų pirkimų istoriją. Tokio profiliavimo sąlyga yra ta, kad Administratorius turi asmens duomenis, kad vėliau galėtų asmeniui išsiųsti, pavyzdžiui, nuolaidos kodą.

 

5.4. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad jam būtų taikomas sprendimas, kuris grindžiamas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, ir kuris turi teisinių pasekmių duomenų subjektui arba panašiai reikšmingai paveikia duomenų subjektą.

6. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

6.1 Teisė susipažinti, ištaisyti, apriboti, ištrinti arba perkelti - Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas leistų susipažinti su jo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ("teisė būti pamirštam") arba apriboti jų tvarkymą, taip pat turi teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, ir turi teisę į duomenų perkėlimą. Išsamios naudojimosi pirmiau nurodytomis teisėmis sąlygos nurodytos RODO reglamento 15-21 straipsniuose.

 

6.2. Teisė bet kuriuo metu atšaukti sutikimą - asmuo, kurio duomenis duomenų valdytojas tvarko duoto sutikimo pagrindu (remiantis RODO reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktu arba 9 straipsnio 2 dalies a punktu), turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarydamas poveikio duomenų tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

 

6.3 Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai - asmuo, kurio duomenis tvarko duomenų valdytojas, turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai RODO reglamento ir Lenkijos teisės aktų, visų pirma Asmens duomenų apsaugos įstatymo, nuostatose nurodytu būdu ir tvarka. Priežiūros institucija Lenkijoje yra Asmens duomenų apsaugos biuro pirmininkas.

 

6.4. Teisė nesutikti - duomenų subjektas, remdamasis savo konkrečia padėtimi, turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis 6 straipsnio 1 dalies e punktu (viešasis interesas arba užduotys) arba f punktu (teisėtas duomenų valdytojo interesas), įskaitant profiliavimą remiantis šiomis nuostatomis. Tokiu atveju duomenų valdytojui nebeleidžiama tvarkyti šių asmens duomenų, nebent duomenų valdytojas įrodo, kad yra įtikinamų teisėtų duomenų tvarkymo priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba pagrindų pareikšti, vykdyti ar apginti reikalavimus.

 

6.5 Teisė nesutikti su tiesiogine rinkodara - kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, jei duomenų tvarkymas yra susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

 

6.6 Norint pasinaudoti šiame privatumo politikos skyriuje nurodytomis teisėmis, su Administratoriumi galima susisiekti siunčiant atitinkamą pranešimą raštu arba elektroniniu paštu Administratoriaus adresu, nurodytu privatumo politikos pradžioje, arba naudojantis internetinės parduotuvės svetainėje esančia kontaktų forma.

7. SLAPUKAI INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE, NAUDOJIMO DUOMENYS IR ANALIZĖ

7.1 Slapukai - tai nedidelės tekstinių failų pavidalo informacijos dalys, kurias siunčia serveris ir kurios saugomos interneto parduotuvės svetainėje (pvz., kompiuterio kietajame diske, nešiojamojo kompiuterio arba išmaniojo telefono atminties kortelėje - priklausomai nuo įrenginio, kuriuo naudojasi mūsų interneto parduotuvės lankytojas). Išsamią informaciją apie slapukus bei jų kūrimo istoriją, be kita ko, rasite čia: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2 Administratorius gali tvarkyti slapukų duomenis, kai lankytojai naudojasi internetinės parduotuvės svetaine šiais tikslais:

 

7.2.1. identifikuoti Klientus kaip prisijungusius prie Internetinės parduotuvės ir parodyti, kad jie yra prisijungę;

 

7.2.2. prisiminti Produktus, pridėtus į pirkinių krepšelį siekiant pateikti Užsakymą;

 

7.2.3. įsiminti duomenis iš užpildytų Užsakymo formų, apklausų ar prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenis; 2.4. pritaikyti Internetinės parduotuvės turinį prie individualių Kliento pageidavimų (pvz., spalvų, šrifto dydžio, puslapio išdėstymo) ir optimizuoti naudojimąsi Internetinės parduotuvės puslapiais;7.5. tvarkyti anoniminę statistiką, rodančią Internetinės parduotuvės svetainės naudojimo būdą;

 

7.2.6. pakartotinė rinkodara, t. y. internetinės parduotuvės lankytojų elgsenos charakteristikų tyrimas anonimiškai analizuojant jų veiksmus (pvz., pakartotinius apsilankymus tam tikruose puslapiuose, raktinius žodžius ir t. t.), siekiant sukurti jų profilį ir pateikti jiems reklamą, pritaikytą jų numatomiems interesams, taip pat kai jie lankosi kitose svetainėse, priklausančiose "Google Inc." ir "Facebook Ireland Ltd." reklamos tinklui.

 

7.3 Pagal nutylėjimą dauguma rinkoje esančių interneto naršyklių leidžia saugoti slapukus. Slapukų naudojimo sąlygas galite nustatyti savo naršyklės nustatymuose. Tai reiškia, kad galite, pavyzdžiui, iš dalies apriboti (pvz., laikinai) arba visiškai išjungti slapukų saugojimo galimybę - tačiau pastaruoju atveju tai gali turėti įtakos kai kurioms internetinės parduotuvės funkcijoms (pavyzdžiui, gali būti neįmanoma sekti Užsakymo kelio per Užsakymo formą dėl to, kad Produktai nebus įsimenami pirkinių krepšelyje per nuoseklius Užsakymo pateikimo etapus).

7.4 Jūsų naršyklės slapukų nustatymai yra svarbūs jūsų sutikimui, kad mūsų internetinė parduotuvė naudotų slapukus - pagal teisės aktus toks sutikimas taip pat gali būti išreikštas per naršyklės nustatymus. Jei tokio sutikimo nėra, jūsų interneto naršyklės slapukų nustatymai turi būti atitinkamai pakeisti.

 

7.5 Išsamią informaciją apie tai, kaip pakeisti slapukų nustatymus ir kaip patiems juos ištrinti populiariausiose interneto naršyklėse, rasite savo naršyklės pagalbos skiltyje ir šiuose puslapiuose (tiesiog spustelėkite nuorodą): "Chrome" "Firefox" "Internet Explorer" "Opera" "Safari" "Microsoft Edge

 

7.6 Administratorius gali naudoti "Google Analytics", "Google Inc." (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV) teikiamas Universaliosios analizės paslaugas Internetinėje parduotuvėje. Šios paslaugos padeda Administratoriui analizuoti srautą Internetinėje parduotuvėje. Surinkti duomenys, kaip minėtų paslaugų dalis, tvarkomi anonimiškai (tai yra vadinamieji eksploatavimo duomenys, pagal kuriuos negalima nustatyti asmens tapatybės), siekiant sukurti statistinius duomenis, padedančius administruoti Internetinę parduotuvę. Šie duomenys yra apibendrinti ir anonimiški, t. y. juose nėra asmenų, besilankančių Internetinės parduotuvės svetainėje, identifikacinių požymių (asmens duomenų). Naudodamasis minėtomis Internetinės parduotuvės paslaugomis, Administratorius renka tokius duomenis, kaip Internetinės parduotuvės lankytojų gavimo šaltinis ir terpė bei jų elgesio Internetinės parduotuvės svetainėje būdas, informacija apie įrenginius ir naršykles, iš kurių jie lankosi Internetinėje parduotuvėje, IP ir domenas, geografiniai duomenys ir demografiniai duomenys (amžius, lytis) bei interesai.

 

7.7. Asmuo gali lengvai blokuoti "Google Analytics" informacijos apie savo veiklą internetinės parduotuvės svetainėje teikimą - tam tikslui galima įdiegti "Google Inc." teikiamą naršyklės priedą, kurį galima rasti čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

7.8 Administratorius Internetinėje parduotuvėje gali naudoti "Facebook Pixel" paslaugą, kurią teikia "Facebook Ireland Limited" (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija). Ši paslauga padeda Administratoriui įvertinti reklamos efektyvumą ir sužinoti, kokius veiksmus atlieka Internetinės parduotuvės lankytojai, bei rodyti šiems lankytojams pritaikytą reklamą. Išsamią informaciją apie "Facebook Pixel" veikimą galite rasti šiuo interneto adresu: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

 

7.9. "Facebook Pixel" veikimą galite valdyti naudodami skelbimų nustatymus savo Facebook.com paskyroje: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. BAIGIAMASIS PAREIŠKIMAS

8.1 Internetinėje parduotuvėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Administratorius ragina apsilankius kitose svetainėse susipažinti su jose išdėstyta privatumo politika. Ši privatumo politika taikoma tik Administratoriaus internetinei parduotuvei.