1. ALGEMENE VERKLARING

1.1 Dit Privacybeleid van de Internet Shop dient uitsluitend ter informatie, wat betekent dat het geen bron van verplichtingen is voor de Ontvangers van Diensten of Klanten van de Internet Shop. De Privacy Policy bevat voornamelijk regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder in de Internet Shop, met inbegrip van de gronden, doeleinden en reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen, evenals informatie over het gebruik van cookies en analytische hulpmiddelen in de Internet Shop.

1.2.De beheerder van de persoonsgegevens die via de internetshop worden verzameld is TLCS Sp. z o.o. die opereert onder de naam TLCS Sp. z o.o. geregistreerd in het Nationale Register van Rechtbanken (KRS): 0000570154, met: vestigingsadres en leveringsadres: ul. Serwisowa 1, 55-095 Długołęka, postkantoor Mirków, NIP 8952049650, REGON 362190112, e-mailadres: info@kiurlab.pl, telefoonnummer: 71 77 33 774- hierna te noemen de "Administrator" en tegelijkertijd de Service Provider van de Internet Shop en de Verkoper.

 

1.3 Personal data in the Online Shop shall be processed by the Administrator in accordance with the applicable legal provisions, in particular in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) - hereinafter referred to as "RODO" or "RODO Regulation". Official text of the RODO Regulation: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

1.4 Het gebruik van de Online Winkel, inclusief het doen van aankopen, is vrijwillig. Evenzo is de daarmee samenhangende verstrekking van persoonsgegevens door de Klant of Klant die gebruik maakt van de Online Winkel vrijwillig, behoudens twee uitzonderingen: (1) het sluiten van overeenkomsten met de Beheerder - het niet verstrekken, in de gevallen en voor zover aangegeven op de website van de Internetwinkel en in het Reglement van de Internetwinkel en dit privacybeleid, van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten en uitvoeren van een Verkoopovereenkomst of een overeenkomst voor de levering van Elektronische Diensten met de Beheerder heeft tot gevolg dat een dergelijke overeenkomst niet kan worden gesloten. Het verstrekken van persoonsgegevens is in een dergelijk geval een contractuele vereiste en als de betrokkene een bepaalde overeenkomst met de Beheerder wil sluiten, is hij/zij verplicht om de vereiste gegevens te verstrekken. Telkens wordt vooraf op de website van de Internet Shop en in de Algemene Voorwaarden van de Internet Shop aangegeven welke gegevens vereist zijn om een overeenkomst te sluiten; (2) wettelijke verplichtingen van de Beheerder - het verstrekken van persoonsgegevens is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit algemeen geldende wetten die de Beheerder verplichten om persoonsgegevens te verwerken (bijv. verwerking van gegevens voor fiscale of boekhoudkundige doeleinden), en als deze gegevens niet worden verstrekt, kan de Beheerder deze verplichtingen niet nakomen.

 

1.5 De voor de verwerking verantwoordelijke draagt er in het bijzonder zorg voor dat de belangen van de personen wier persoonsgegevens hij verwerkt, worden beschermd en is er met name verantwoordelijk voor en ziet erop toe dat de door hem verzamelde gegevens (1) rechtmatig worden verwerkt; (2) voor welbepaalde, gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en niet worden onderworpen aan verdere verwerking die onverenigbaar is met die doeleinden; (3) materieel correct en toereikend zijn in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; (4) in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doel van de verwerking; en (5) worden verwerkt op een wijze die een passende beveiliging van persoonsgegevens waarborgt, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, door middel van passende technische of organisatorische maatregelen.

 

1.6 Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking en het risico van schending van de rechten of vrijheden van natuurlijke personen, met variërende waarschijnlijkheid en ernst, legt de verantwoordelijke voor de verwerking passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om te waarborgen dat de verwerking in overeenstemming met deze verordening wordt uitgevoerd en om dit te kunnen aantonen. Deze maatregelen worden indien nodig herzien en bijgewerkt. De beheerder past technische maatregelen toe om te voorkomen dat onbevoegden de persoonsgegevens die langs elektronische weg worden verzonden, verkrijgen of wijzigen.

 

1.7 Alle woorden, uitdrukkingen en acroniemen die in deze privacyverklaring voorkomen en met een hoofdletter beginnen (bijv. Verkoper, Online Shop, Elektronische Dienst) dienen te worden begrepen in overeenstemming met hun definitie in de Regels en Voorwaarden van de Online Shop die beschikbaar zijn op de pagina's van de Online Shop.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1. De voor de verwerking verantwoordelijke is gerechtigd persoonsgegevens te verwerken wanneer en voor zover aan een of meer van de volgende voorwaarden is voldaan:

 

(1) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

 

(2) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen;

 

(3) de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die op de verantwoordelijke voor de verwerking rust; of

 

(4) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of van een derde, tenzij de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, prevaleren, met name wanneer de betrokkene een kind is.

 

2.2.De verwerking van persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke vereist in elk geval het bestaan van ten minste een van de gronden vermeld in punt. 2.1 van het Privacybeleid. De specifieke gronden voor de verwerking door de Beheerder van de persoonsgegevens van Ontvangers van Diensten en Klanten van de Internetwinkel worden aangegeven in de volgende paragraaf van het privacybeleid - met verwijzing naar het gegeven doel van de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder.

3. DOEL EN OMVANG VAN DE GEGEVENSVERZAMELING EN ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

3.1 In alle gevallen vloeien het doel, de grondslag, de periode en de omvang en ontvangers van de door de Beheerder verwerkte persoonsgegevens voort uit de activiteiten die de betreffende Klant of Klant in de Online Winkel onderneemt. Als een Klant bijvoorbeeld besluit om een aankoop te doen in de Online Winkel en kiest voor persoonlijke afhaling van het gekochte Product in plaats van bezorging per koerier, dan worden zijn/haar persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de gesloten Verkoopovereenkomst, maar worden deze niet langer beschikbaar gesteld aan de vervoerder die de bezorging namens de Beheerder uitvoert.

 

3.2 De Beheerder mag persoonsgegevens in de Online Shop verwerken voor de volgende doeleinden, op de volgende gronden, gedurende de volgende periodes en in de volgende omvang:

Doel van gegevensverwerkingRechtsgrondslag voor verwerking en bewaartermijn van gegevensReikwijdte van gegevensverwerking
Het uitvoeren van een verkoopcontract of een contract voor het leveren van elektronische diensten of het ondernemen van actie op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het aangaan van voornoemde contractenArtikel 6, lid 1, onder b) van de RODO-verordening (uitvoering van een overeenkomst) De gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor de uitvoering, beëindiging of het anderszins aflopen van de gesloten overeenkomst.Maximale reikwijdte: naam, e-mailadres, contacttelefoonnummer, afleveradres (straat, huisnummer, appartementnummer, postcode, plaats, land), woon-/bedrijfs-/woonadres (indien afwijkend van afleveradres) Voor Dienstontvangers of Klanten die geen consument zijn, kan de Beheerder aanvullend de bedrijfsnaam en het fiscaal identificatienummer (TIN) van de Dienstontvanger of Klant verwerken. Het opgegeven bereik is maximaal - in het geval van persoonlijke ophaling is het bijvoorbeeld niet nodig om een afleveradres op te geven
 Directe marketingArtikel 6, lid 1, onder f), van de RODO-verordening (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking) De gegevens worden opgeslagen voor de duur van het bestaan van het gerechtvaardigde belang dat door de beheerder wordt nagestreefd, maar niet langer dan de verjaringstermijn voor vorderingen tegen de betrokkene in verband met de zakelijke activiteiten van de beheerder. De verjaringstermijn wordt bepaald door de wet, met name het Burgerlijk Wetboek (de basisverjaringstermijn voor vorderingen in verband met de uitvoering van zakelijke activiteiten is drie jaar en voor een koopovereenkomst is deze twee jaar). De verwerkingsverantwoordelijke mag de gegevens niet verwerken voor direct-marketingdoeleinden in het geval van een effectief bezwaar hiertegen door de betrokkene. E-mailadres
 MarketingArtikel 6, lid 1, onder a), van de RODO-verordening (toestemming) Gegevens worden opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming voor verdere verwerking van zijn gegevens voor dit doel heeft ingetrokken. Naam, e-mailadres
Feedback van de klant over het afgesloten verkoopcontractArtikel 6, lid 1, onder a), van de RODO-verordening De gegevens worden opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar toestemming voor verdere verwerking voor dit doel heeft ingetrokken. E-mailadres
 Bijhouden van fiscale boekenArtikel 6, eerste lid, onderdeel c, van de RODO-verordening juncto artikel 86, eerste lid, van de Belastingverordening, d.d. 17 januari 2017. (Staatsblad 2017, punt 201) De gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven periode waarin de beheerder een belastingadministratie moet bijhouden (tot het verstrijken van de verjaringstermijn van de belastingschuld, tenzij in de belastingwetgeving anders is bepaald).Naam, woon-/bedrijfs-/woonadres (indien afwijkend van afleveradres), bedrijfsnaam en fiscaal identificatienummer (NIP) van de Dienstverlener of Klant
Het vaststellen, doen gelden of verdedigen van vorderingen die de Beheerder tegen de Beheerder heeft of kan krijgenArtikel 6, lid 1, onder f), van de RODO-verordening De gegevens worden bewaard voor de duur van het bestaan van het gerechtvaardigde belang dat door de beheerder wordt nagestreefd, maar niet langer dan de verjaringstermijn voor vorderingen op de betrokkene in verband met de zakelijke activiteiten van de beheerder. De verjaringstermijn wordt bepaald door de wettelijke bepalingen, met name het Burgerlijk Wetboek (de basisverjaringstermijn voor vorderingen in verband met de uitvoering van zakelijke activiteiten is drie jaar en voor een verkoopovereenkomst is deze twee jaar).Naam, e-mailadres, contacttelefoonnummer, afleveradres (straat, huisnummer, appartementsnummer, postcode, plaats, land), woon-/bedrijfs-/woonadres (indien afwijkend van afleveradres) Voor Dienstontvangers of Klanten die geen consument zijn, kan de Beheerder daarnaast de bedrijfsnaam en het fiscaal identificatienummer (TIN) van de Dienstontvanger of Klant verwerken.
4. ONTVANGERS VAN GEGEVENS IN DE ONLINE SHOP


4.1 Voor het goed functioneren van de Online Winkel, met inbegrip van de uitvoering van gesloten Verkoopovereenkomsten, is het noodzakelijk dat de Beheerder gebruik maakt van de diensten van externe entiteiten (zoals bijvoorbeeld softwareleverancier, koerier of betalingsverwerker). De Beheerder maakt uitsluitend gebruik van de diensten van dergelijke verwerkers die voldoende garanties bieden voor de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de eisen van de RODO-verordening en de rechten van de betrokkenen worden beschermd.

 

4.2.De overdracht van gegevens door de Beheerder vindt niet in alle gevallen plaats en niet aan alle ontvangers of categorieën ontvangers die in het privacybeleid zijn aangegeven - de Beheerder draagt alleen gegevens over als dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking van de betreffende persoonsgegevens en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de vervulling ervan. Als de Klant bijvoorbeeld gebruik maakt van persoonlijke verzameling, worden zijn/haar gegevens niet doorgegeven aan de vervoerder die samenwerkt met de Beheerder.

 

4.3.De persoonsgegevens van Ontvangers van Diensten en Klanten van de Online Shop kunnen worden doorgegeven aan de volgende ontvangers of categorieën ontvangers:

 

4.3.1. vervoerders/expediteurs/koeriersmakelaars - in het geval van een Klant die gebruik maakt van de methode van de online shop om het Product per post of koerier te leveren, stelt de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant beschikbaar aan een geselecteerde vervoerder, expediteur of makelaar die de zending namens de Beheerder uitvoert, voor zover dit nodig is om de levering van het Product aan de Klant te voltooien.

 

4.3.2. Entiteiten die elektronische betalingen of betalingen met een creditcard verwerken - in het geval van een Klant die gebruik maakt van de elektronische betalingsmethode of de creditcardmethode in de Internetwinkel, zal de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant in opdracht van de Beheerder beschikbaar stellen aan een geselecteerde entiteit die de voornoemde betalingen in de Internetwinkel verwerkt, voor zover dit nodig is om de door de Klant verrichte betaling te verwerken.

 

4.3.3. Aanbieder van een opiniepeilingsysteem - in het geval van een Klant die ermee heeft ingestemd zijn of haar mening over een gesloten Verkoopovereenkomst kenbaar te maken, stelt de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant beschikbaar aan een geselecteerde entiteit die een opiniepeilingsysteem aanbiedt over via de Internetwinkel gesloten Verkoopovereenkomsten, voor zover dit nodig is om de Klant in staat te stellen zijn of haar mening kenbaar te maken door middel van het opiniepeilingsysteem.

 

4.3.4. dienstverleners die de Beheerder voorzien van technische, IT- en organisatorische oplossingen die de Beheerder in staat stellen om zijn bedrijfsactiviteiten uit te voeren, met inbegrip van de Internetwinkel en de Elektronische Diensten die door middel daarvan worden geleverd (met name leveranciers van computersoftware voor het runnen van de Internetwinkel, e-mail- en hostingproviders en leveranciers van software voor bedrijfsbeheer en technische ondersteuning aan de Beheerder) - de Beheerder zal de verzamelde persoonsgegevens van de Klant alleen in het geval en voor zover nodig voor het uitvoeren van het gegeven doel van gegevensverwerking in overeenstemming met dit Privacybeleid beschikbaar stellen aan een geselecteerde provider die in zijn opdracht handelt.

 

4.3.5. Aanbieders van boekhoudkundige, juridische en adviserende diensten die de Beheerder boekhoudkundige, juridische of adviserende ondersteuning bieden (met name een boekhoudkantoor, een advocatenkantoor of een incassobureau) - de Beheerder zal de verzamelde persoonsgegevens van de Klant alleen aan de geselecteerde aanbieder die namens hem optreedt ter beschikking stellen indien en voor zover dit noodzakelijk is om het gegeven doel van de gegevensverwerking in overeenstemming met dit Privacybeleid te bereiken.

5. PROFILERING IN DE WEBSHOP

5.1 De RODO-verordening vereist dat de verwerkingsverantwoordelijke informatie verstrekt over geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de RODO-verordening, en ten minste in deze gevallen relevante informatie verstrekt over de modaliteiten van dergelijke besluitvorming, alsmede over het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene. Met dit in gedachten verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke in dit gedeelte van het privacybeleid informatie over mogelijke profilering.

 

5.2 De Beheerder kan gebruik maken van profilering op de Online Winkel voor direct marketing doeleinden, maar de beslissingen die op basis hiervan door de Beheerder worden genomen hebben geen betrekking op het aangaan of weigeren van een Verkoopovereenkomst of de mogelijkheid om gebruik te maken van Elektronische Diensten op de Online Winkel. Het gebruik van profilering in de Online Winkel kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat een persoon korting krijgt, een kortingscode ontvangt, herinnerd wordt aan nog niet afgeronde aankopen, een voorstel krijgt voor een Product dat mogelijk aansluit bij de interesses of voorkeuren van de persoon of betere voorwaarden biedt dan het standaardaanbod van de Online Winkel. Ondanks de profilering is het aan de persoon om vrij te beslissen of hij/zij gebruik wil maken van de korting of betere voorwaarden die hij/zij op deze manier heeft ontvangen en of hij/zij een aankoop wil doen bij de Online Winkel.

 

5.3 Profilering in de Online Winkel houdt in dat het gedrag van een persoon op de website van de Online Winkel automatisch wordt geanalyseerd of voorspeld, bijvoorbeeld door een specifiek Product aan het mandje toe te voegen, door de pagina van een specifiek Product in de Online Winkel te bekijken of door de eerdere geschiedenis van aankopen in de Online Winkel te analyseren. De voorwaarde voor dergelijke profilering is dat de Beheerder in het bezit is van de persoonsgegevens van de persoon om de persoon vervolgens bijvoorbeeld een kortingscode te kunnen sturen.

 

5.4 De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, en waaraan voor de betrokkene rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft.

6. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

6.1 Recht op toegang, rectificatie, beperking, wissing of overdraagbaarheid - De betrokkene heeft het recht om de Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om toegang tot zijn/haar persoonsgegevens, rectificatie, wissing ("recht om vergeten te worden") of beperking van de verwerking, en heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, en heeft het recht op overdraagbaarheid van zijn/haar gegevens. De gedetailleerde voorwaarden voor het uitoefenen van de bovengenoemde rechten staan vermeld in artikel 15-21 van de RODO-verordening.

 

6.2 Recht om toestemming op elk moment in te trekken - de persoon wiens gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt op basis van de verleende toestemming (op basis van artikel 6, lid 1, onder a) of artikel 9, lid 2, onder a) van de RODO-verordening), heeft het recht om de toestemming op elk moment in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd voordat deze werd ingetrokken.

 

6.3 Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit - de persoon van wie de gegevens worden verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op de manier en op de wijze zoals gespecificeerd in de bepalingen van de RODO-verordening en de Poolse wet, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De toezichthoudende autoriteit in Polen is de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

6.4 Recht van bezwaar - De betrokkene heeft te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) (algemeen belang of taken) of f) (gerechtvaardigd belang van de voor de verwerking verantwoordelijke), met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen. In een dergelijk geval mag de voor de verwerking verantwoordelijke deze persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij de voor de verwerking verantwoordelijke het bestaan aantoont van dwingende legitieme gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of gronden voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van vorderingen.

 

6.5 Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing - wanneer persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering, voor zover de verwerking verband houdt met dergelijke direct marketing.

 

6.6 Om de rechten uit te oefenen waarnaar in dit gedeelte van het privacybeleid wordt verwezen, kan contact worden opgenomen met de Beheerder door schriftelijk of per e-mail een gepast bericht te sturen naar het adres van de Beheerder dat aan het begin van het privacybeleid staat vermeld of door gebruik te maken van het contactformulier dat beschikbaar is op de website van de Internetwinkel.

7. COOKIES IN DE ONLINE SHOP, GEBRUIKSGEGEVENS EN ANALYSES

7.1 Cookies zijn kleine stukjes informatie in de vorm van tekstbestanden die door een server worden verzonden en op de website van de internetshop worden opgeslagen (bijv. op de harde schijf van een computer, laptop of geheugenkaart van een smartphone - afhankelijk van het apparaat dat door de bezoeker van onze internetshop wordt gebruikt). Gedetailleerde informatie over cookies en de geschiedenis van het aanmaken ervan vindt u onder andere hier: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2 De Beheerder mag gegevens in Cookies verwerken wanneer bezoekers de website van de Internet Shop gebruiken voor de volgende doeleinden:

 

7.2.1. Klanten identificeren als ingelogd in de Internet Shop en laten zien dat ze ingelogd zijn;

 

7.2.2. Producten onthouden die aan het winkelwagentje zijn toegevoegd om een Bestelling te plaatsen;

 

7.2.3. het onthouden van gegevens van ingevulde Bestelformulieren, enquêtes of inloggegevens voor de Internet Shop; 2.4. het aanpassen van de inhoud van de Internet Shop aan de individuele voorkeuren van de Klant (bijv. wat betreft kleuren, lettergrootte, pagina lay-out) en het optimaliseren van het gebruik van de Internet Shop pagina's;7.5. het bijhouden van anonieme statistieken over de wijze van gebruik van de Internet Shop website;

 

7.2.6. remarketing, d.w.z. bestudering van de gedragskenmerken van bezoekers van de Internet Shop door anonieme analyse van hun handelingen (bijv. herhaald bezoek aan bepaalde pagina's, trefwoorden, enz.) om hun profiel te creëren en hen advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op hun verwachte interesses, ook wanneer zij andere websites in het advertentienetwerk van Google Inc. en Facebook Ireland Ltd bezoeken

 

7.3 De meeste op de markt verkrijgbare webbrowsers accepteren standaard het opslaan van cookies. U kunt de voorwaarden voor het gebruik van cookies bepalen via de instellingen van uw eigen browser. Dit betekent dat u bijvoorbeeld de mogelijkheid om cookies op te slaan gedeeltelijk (bijvoorbeeld tijdelijk) kunt beperken of volledig kunt uitschakelen - in het laatste geval kan dit echter gevolgen hebben voor een deel van de functionaliteit van de Internet Shop (het is bijvoorbeeld mogelijk dat het niet mogelijk is om het pad van de Bestelling door het Bestelformulier te volgen omdat de Producten niet worden onthouden in het winkelwagentje tijdens de opeenvolgende stappen van het plaatsen van de Bestelling).

7.4 De instellingen van uw browser voor cookies zijn relevant voor uw toestemming voor het gebruik van cookies door onze Online Winkel - in overeenstemming met de regelgeving kan een dergelijke toestemming ook worden uitgedrukt via de instellingen van uw browser. Bij het ontbreken van een dergelijke toestemming moeten de cookie-instellingen van uw internetbrowser dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 

7.5 Gedetailleerde informatie over hoe u de instellingen voor cookies kunt wijzigen en hoe u ze zelf kunt verwijderen in de populairste webbrowsers is beschikbaar in de helpsectie van uw browser en op de volgende pagina's (klik gewoon op de link): in Chrome in Firefox in Internet Explorer in Opera in Safari in Microsoft Edge

 

7.6 De Beheerder kan gebruik maken van Google Analytics, Universal Analytics diensten op de Online Winkel die worden aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Deze diensten helpen de Beheerder om het verkeer op de Online Winkel te analyseren. De verzamelde gegevens worden in het kader van bovengenoemde diensten op anonieme wijze verwerkt (dit zijn zogenaamde exploitatiegegevens, die de identificatie van de persoon verhinderen) om statistieken te genereren ten behoeve van het beheer van de Online Winkel. Deze gegevens zijn geaggregeerd en anoniem, d.w.z. ze bevatten geen identificerende kenmerken (persoonsgegevens) van personen die de website van de Internet Shop bezoeken. Bij het gebruik van de bovengenoemde diensten in de Internet Shop, verzamelt de Beheerder gegevens zoals de bron en het medium van het verkrijgen van bezoekers aan de Internet Shop en de manier waarop zij zich gedragen op de website van de Internet Shop, informatie over de apparaten en browsers waarmee zij de website bezoeken, IP en domein, geografische gegevens en demografische gegevens (leeftijd, geslacht) en interesses.

 

7.7 Het is voor een persoon mogelijk om Google Analytics eenvoudig te blokkeren voor het verstrekken van informatie over zijn of haar activiteiten op de website van de Online Winkel - hiervoor kunt u een browser add-on van Google Inc. installeren die hier beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

7.8 De Beheerder kan op de Online Winkel gebruik maken van de Facebook Pixel dienst van Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland). Deze dienst helpt de Beheerder om de effectiviteit van advertenties te meten en te achterhalen welke acties bezoekers van de Online Winkel ondernemen en om op maat gemaakte advertenties aan deze bezoekers te tonen. Gedetailleerde informatie over de werking van Facebook Pixel vindt u op het volgende webadres: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

 

7.9 U kunt de werking van de Facebook-pixel beheren via de advertentie-instellingen in uw Facebook.com-account: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. SLOTVERKLARING

8.1 De Internet Shop kan links naar andere websites bevatten. De Beheerder raadt aan om na het bezoeken van andere websites kennis te nemen van het daar beschreven privacybeleid. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de Internetwinkel van de Beheerder.